Allmänt
BSC Business Service Club AB org.nr 556643-9518 och BSC Travel AB org.nr 559012-0043, värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Med denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig: BSC Business Service Club AB och BSC Travel AB
Adress Box 5148
121 17 Johanneshov
Kontakt via e-post info@bsc.se
Kontakt per telefon Kerstin Öhman

Personuppgiftsansvarig
BSC Business Service Club AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om ni bekräftar en utlandsresa med oss så får ni en faktura från BSC Travel AB, som då blir er personuppgiftsansvarige för den resan/projektet. BSC Travel AB är ett helägt dotterbolag till BSC Business Service Club AB. Oavsett bolag så finns vi att nå på info@bsc.se eller på telefon 08-702 00 70.

Hur vi samlar in personuppgifter?
När du bokar ett event, en resa, tilläggstjänst, eller vid personlig kontakt med oss eller när du registrerar dig för nyhetsbrev mm samlar vi in personuppgifter såsom t ex namn, adress, telefonnummer, e-post. Vid resor kan det även behövas uppgifter om t ex kön och födelsedata.

Vi arbetar oftast med kunder som vi har en lång relation till. Många av våra kunder är Premium Service-kunder och då har vi ett avtal med dem. Med kunder som vi arbetar med ibland så är det vår bekräftelse som reglerar vårt samarbete. Ovan nämnda avtal ger oss tillgång till de personuppgifter som vi behöver för att kunna kommunicera med kunder och leverera de produkter och tjänster som leveransen avser.

Med vilken grund samlar vi in uppgifterna?
Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna fullgöra vårt event- och/eller reseavtal med dig. Vi tar bara in de personuppgifter som vi behöver för att kunna kommunicera med kunder, partners och underleverantörer – och för att kunna leverera de produkter och tjänster som vår överenskomna och bekräftade leverans avser.

Om vi inte har en avtalsrelation eller någon annan laglig grund för att hantera dina personuppgifter som stöd, så är det ditt samtycke som är grund för att behandla dem för att kunna skicka nyhetsbrev t.ex.

En del personuppgifter sparar vi för att uppfylla lagkrav eller myndighetskrav, exempelvis bokföringslagen vilket medför att vi kan komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

Det kan också förekomma att dina personuppgifter behandlas baserat på flera olika rättsliga grunder.

För vilka ändamål samlas uppgifterna in?
Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera, leverera och tillhandahålla kundservice kring event-/resetjänsten eller någon av de andra tjänsterna vi tillhandhåller. Bl.a. används dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för själva resan.

Dina kontaktuppgifter och bokningsinformation kan också komma att användas vid kundundersökningar.

Hur länge sparas informationen?
Efter avslutat event och/eller avslutad resa sparas dina kunduppgifter och event-/resehistorik i max två år om du inte aktivt samtyckt till att vi får behålla dina uppgifter längre. Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än reseavtal, t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven enligt andra lagar styr hur länge vi måste spara dina uppgifter.

Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrev kan du närsomhelst tacka nej till fortsatta utskick.

Vilka andra får tillgång till personuppgifterna?
För att kunna fullgöra vårt avtal, lämnas uppgifterna vidare till de leverantörer som ansvarar för sin del av resan, dvs. flygbolag, hotell, restauranger, hyrbilsfirma etc. Vi har vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Personuppgifter i tredje land.
Vi arrangerar resor till hela världen och därför överförs personuppgifter till samarbetspartners eller leverantörer även utanför EU/EES. När detta sker vidtas alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå även i länder utanför EU.

Säkerhet
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande. Vi arbetar löpande med inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen. Vi kommer i så fall att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter i enlighet med ditt önskemål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för t.ex. direkt marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnade ditt samtycke.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att begära att dina personuppgifter överförs till någon annan.

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på korrekt sätt. Läs mer på www.datainspektionen.se.