In English: BSC and BSC Travel Sustainability policy english

Allmänt

BSC Business Service Club med dotterbolaget BSC Travel skapar och arrangerar event, konferenser, resor och kundaktiviteter för företagsgrupper. Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor eftersom vi vill bidra till ett hållbart samhälle, samt skapa långsiktig nytta för BSC intressenter. Det är viktigt för oss att föregå med gott exempel och arbeta reflekterande med kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete inom verksamheten. Vår ambition är att BSC ska visa goda exempel och därigenom bli en förebild inom event-, mötes- och resebranschen samt inspirera våra intressenter och reflektera över sin miljöpåverkan vid engagemang eller deltagande i verksamhet kopplad till BSC.

BSC Business Service Club AB org.nr 556643-9518 och BSC Travel AB org.nr 559012-0043 – nedan kallat ”BSC”.

Miljöpolicy

BSC intressenter ska kunna känna sig stolta över att vi agerar ansvarsfullt i miljöfrågor. Vi åtar att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets påverkan på miljö. BSCs ambition är att, komma utöver att uppfylla bindande miljökrav, att vara pådrivande och det goda exemplet för andra företag i event-, mötes- och resebranschen.

Genom att systematiskt kartlägga och följa upp företagets faktiska miljöpåverkan arbetar vi aktivt med att hitta nya mer miljövänliga arbetssätt och material samt att förebygga framtida förorening. Vi kommunicerar planlagt vårt miljöarbete till våra intressenter med ambitionen att positivt uppmuntra andra till reflektion och förbättring.

Mål
– Digitalisering i den mån det går för att undvika pappersförbrukning.
– Källsortera allt skräp som vi genererar – på både kontor och under genomföranden i Sverige och utomlands.
– Vid kundbesök och vid eventproduktion finna det miljöeffektivaste sätt att transportera personal och produkter.
– Ta ansvar för miljön där vi verkar, agera omgående och ansvarsfullt vid incidenter eller förhållanden som kan utgöra en risk för hälsa, säkerhet eller miljö. Rapportera incidenter till myndigheter och informera berörda intressenter.
– Bevara naturresurserna genom återanvändning och återvinning av material, genom inköp av återvunnet material och genom användning av förpacknings- och annat material som kan återvinnas.
– Säkerställa att energi används med sparsamhet i all verksamhet, genom att spara energi, förbättra energiutnyttjande och använda förnyelsebara energikällor när så är möjligt.
– Lägga stor vikt gällande miljöhänsyn vid val av leverantörer och samarbetspartners.
– Sträva efter att uppmärksamma både leverantörer och kunder på energibesparande handlingar i event där vi är involverade.
– Planera och genomföra varje aktivitet så att relevanta miljöaspekter i uppdragen alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt.
– Informera uppdragsgivaren om – och föreslå – miljövänliga alternativ.
– Vid uppdrag där flyg är nödvändigt föreslå och erbjuda hjälp med klimatkompensation till uppdragsgivare.
– Genom löpande utbildning och information motivera våra medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande.
– I möjligaste mån, välja samarbetspartners med motsvarande eller högre miljömål.
– Efterleva gällande lagar och förordningar som minimikrav.

Arbetsmiljöpolicy

BSCs arbetsmiljö genomsyras av öppenhet, jämlikhet och respekt. Vi värnar om att ingen anställd ska drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet. Vi verkar för att alla anställda trivs och kan utvecklas i sitt arbete som individer.

Vi är noga med att uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av men vår strävan är att kontinuerligt förbättra och utveckla vår fysiska och sociala arbetsmiljö. Arbetet sker i samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare och är en naturlig del i all vår verksamhet. Som anställd på BSC är du insatt, delaktig och bidrar till vår gemensamma arbetsmiljöpolicy och dess utveckling genom återkommande uppföljningar.

Vi strävar efter mångfald och ser gärna medarbetare med olika bakgrund som breddar vår repertoar med olika erfarenheter, kunskaper och talanger.

Vi har en öppen arbetsmiljö där varje individ får utrymme och möjlighet till att påverka det vardagliga arbetet likväl som i bolagets utveckling.

Kvalitetspolicy

För oss på BSC är det viktigt att vi tillhandahåller tjänster som väl motsvarar våra intressenters krav och förväntningar på kvalitet. Våra anställda tillsammans med våra noga utvalda samarbetspartner utgör grunden för kvalitén i vårt utövande och säkrar vår professionalism.

Vårt systematiska kvalitetsarbete hjälper oss att fortsätta utveckla våra tjänster och arbetssätt för att bättre möta våra kunders förväntningar, samt anpassa dem efter våra kunders behov. Att bibehålla hög kvalitet är avgörande för BSCs verksamhets existens och är därför av högsta vikt i hela verksamheten. Genom att mäta kundnöjdhet kan vi löpande säkra och förbättra vår kvalitet.

Vårt servicelöfte

Tillgängliga
 Snabba i återkoppling
 Flexibla
 Tydlig kommunikation

Omtänksamma
 Intresserade
 Engagerade
 Ärliga

Personliga
 Lyhörda
 Känna våra kunder
 Prestigelösa

Samhällsansvar

Kunder/Branscher
BSC har som mål att i det dagliga arbetet verka för och främja till ett bättre och mer hållbart samhälle. I vår policy och vår värdegrund har vi därför valt att ta avstånd från att samarbeta med branscher och/eller verksamheter som vi anser påverkar/kan komma att påverka omvärlden och vårt samhälle på ett negativt sätt. Vi har med anledning av detta valt att ej samarbeta med branscher/verksamheter så som:
– Tobaksindustrin
– Pornografiska verksamheter
– Extrema politiska eller religiösa rörelser

Leverantörer
BSC strävar efter att i största möjliga mån arbeta med noggrant utvalda leverantörer som håller en hög kvalitet, ekonomisk stabilitet och som tar ett samhällsansvar på ett eller annat sätt.
Våra leverantörer ska tillsammans i samarbetet med BSC och våra kunders uppdrag bidra till att i så liten utsträckning som möjligt påverka vår miljö, hälsa och samhälle negativt.

Samhället
BSC erbjuder löpande praktikplats till studerande på eftergymnasiala utbildningar med inriktning mot mötes-, event och resebranschen. I flera fall har praktikplats lett till vidare anställning efter avslutad utbildning.

BSC har även mottagit personal under arbetsträning i samarbete med ABF.

BSC aktiverar sig gärna ideellt för att stötta organisationer, personer och/eller andra sammanhang där vi kan bidra till ett mer hållbart och inkluderande samhälle. Vi kan bidra med ekonomiskt stöd, kompetens eller vårt nätverk. Till exempel så har vi stöttat högstadieelever med entreprenörsprojekt, ekonomiska bidrag till välgörenhet och mentorskap.

Vi är lyhörda när vi blir kontaktade angående hållbarhetsfrågor.